Zadzwoń: +48 71 726 27 27

Kontakt

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Kancelaria komornicza nr II

Damian Miliński

ul. Mostowa 4

55-100 Trzebnica

 

tel.: 71 726 27 27

kom.: 690 999 809

 

e-mail: trzebnica@komornikdm.pl

e-mail: trzebnica.milinski@komornik.pl

ePUAP: /KomornikTrzebnica/domyslna

ID EPU: 1761

Komornik Online

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek 730 - 1600
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1500
 piątek 700 - 1430

Przyjęcia stron we wtorek: 0800-1400

 

Numer rachunku bankowego kancelarii :

        Bank BGŻ BNP Paribas S.A.              

23-1600-1462-1827-8881-0000-0003.

W tytule przelewu prosimy podać sygnaturę

sprawy lub dane osoby, na którą

dokonywana jest wpłata.

22 Styczeń 2014

Przydatne informacje

 

I N F O R M A C J A

 

W celu wszczęcia egzekucji konieczne jest złożenie komornikowi tytułu wykonawczego w oryginale wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji ( który można pobrać z naszej strony). Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Rodzaje tytułów egzekucyjnych są wymienione w art. 777 kodeksu postępowania cywilnego. We wniosku należy wskazać wszelkie potrzebne informacje dotyczące dłużnika takie jak np. jego numer PESEL, NIP, REGON, inne dane osobowe mające na celu jego identyfikację a także informacje, jakie posiada wierzyciel co do majątku dłużnika -- miejsca pracy, rachunków bankowych, pojazdów, wartościowych ruchomości, nieruchomości. Wniosek egzekucyjny należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem. Jeżeli dłużnik jest spoza zasięgu terytorialnego, do wniosku należy dołączyć podpisane oświadczenie o wyborze komornika na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 22.03.2018r. o komornikach sądowych.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie jest uzależnione od opłaty.
Jednak w przypadku, kiedy komornik ma dokonać czynności egzekucyjnych poza swoją siedzibą, należy uiścić zaliczkę na przejazd komornika. Koszty przejazdu są ustalane na podstawie odległości od siedziby komornika do miejsca czynności egzekucyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych - tj. 0,8358zł. za każdy kilometr.

Ponadto komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych na koszty korespondencji. Koszty doręczenia korespondencji ustalane są na podstawie obowiązujących opłat określonych przez Pocztę Polską.

Informacje niezbędne do prowadzenia egzekucji można uzyskać odpłatnie od organów administracji państwowej i samorządowej. Wysokość opłaty za udzielenie żądanych informacji jest określana na drodze rozporządzenia wydanego przez właściwego ministra lub przez właściwe organy.
Obecne stawki kształtują się w sposób następujący:

 • informacja z ZUS (ustalenie miejsca pracy dłużnika) - 45,44 zł
 • informacja z Urzędu Skarbowego (informacje co do rachunków bankowych, miejsca pracy, danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej - 35,00zł.
 • informacja z Centralnego Rejestru Zastawów czy dłużnik jest zastawcą - 20 zł.
 • ewentualnie za odpis z rejestru zastawów - 15 zł.
 • informacja z właściwego Wydziału Geodezji i Kartografii (nieruchomości) - 25,00zł.
 • złożenie wniosku o wpis do księgo wieczystej (KW) – 100zł.
 • złożenie wniosku o wykreślenie z księgi wieczystej – 0zł.
 • złożenie wniosku o wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej – 30zł.
 • ustalenie nieruchomości dłużnika w Centralnej Bazie Ksiąg wieczystych - 20zł.
 • Ognivo - 0,62zł. (doręczenie elektronicznego zajęcia do banku)
 • Od dnia 01-07-2018r. koszt korespondencji wg stawki Poczty Polskiej S.A. za 1 list wynosi 6,05zł.
 • zryczałtowana opłata za czynności w terenie (zapis czynności - 50,00zł.)
 • opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika - 100,00zł.
 • koszty dojazdu za każdy kilometr - 1,15zł.
 • koszty kuratora zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U. 2018 poz. 536)

 

Zgodnie z Uchwała nr 2159/VI Krajowej Rady Komorniczej z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów za zamieszczanie ogłoszeń wymaganych przez przepisy prawa, ustalono wysokość ogłoszeń na stronie www.licytacje.komornik.pl w następującej wysokości:

 • obwieszczenie o licytacji ruchomości - 20zł
 • obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości - 60zł
 • obwieszczenie o licytacji nieruchomości - 60zł
 • zawiadomienie o wszczęciu egzekucji ze statków morskich - 20zł
 • obwieszczenie o licytacji statku morskiego - 60zł

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 28.02.2018r. o kosztach komorniczychi opłatę stałą w wysokości 100,00zł.  komornik pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika w trybie art. 8012 kpc.Wszczęcie postępowania zabezpieczającego uzależnione jest od uiszczenia przez wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 5% wartości roszczenia. (art. 31 UKK)

Skargi na czynność egzekucyjną wykonaną przez organ egzekucyjny składa się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania/siedziby dłużnika za pośrednictwem komornika sądowego. Skarga może być złożona na urzędowym formularzu, która jest doręczana dłużnikowi lub uczestnikom przy pierwszej czynności.

________________________________________________________________________________________

 

 

MainWszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Damian Milński

Realizcja