Zadzwoń: +48 71 711 15 16

Kontakt

ul. Mostowa 4

55-100 Trzebnica

tel.: 71 711 15 16

kom.: 690 999 809

e-mail: trzebnica@komornikdm.pl

e-mail: trzebnica.milinski@komornik.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek 730-1600
wtorek 700-1500
środa  700-1500
czwartek 700-1500
 piątek  700-1430

Przyjęcia stron we wtorek: 0800-1400

Numer rachunku bankowego kancelarii :

               ING Bank Śląski S.A.              

91-1050-1575-1000-0092-4357-6635.

W tytule przelewu prosimy podać sygnaturę

sprawy lub dane osoby, na którą

dokonywana jest wpłata.

12 Luty 2019

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy
Damian Miliński Zastępca Dariusz Cupał
Kancelaria Komornicza  ul. Mostowa 4, 55-100 Trzebnica
tel. 71 7111516 
e-mail: trzebnica@komornikdm.pl     www.komornikdm.pl
bank: ING Bank Śląski SA
nr konta: 91 10501575 1000 0092 4357 6635
DM Km 2885/18


OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Damian Miliński Zastępca Dariusz Cupał na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2019 o godz. 12:00 w: 55-100 Trzebnica, ul. Mostowa 4 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
 
 55-114 Wisznia Mała, Nr działki 2, Szymanów,
 dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych
 prowadzi księgę wieczystą  nr KW WR1W/00009084/5.
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.
 

Komornik Sądowy
Damian Miliński
w zastępstwie
Komornik Sądowy
Dariusz Cupał
 
Pouczenie:
Zgodnie z art.767 §1 kpc na niniejszą czynność komornika, przysługuje skarga do sądu rejonowego. Do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, więc skargę rozpatruje sąd, który byłby właściwy według zasad ogólnych. Skargę wnosi się do Sądu Rejonowego według miejsca zamieszkania dłużnika w terminie tygodniowym od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności  (art.767 §4 kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.  Skargę wnosi się za pośrednictwem organy egzekucyjnego, który wykonał skarżoną czynność. Opłata od skargi wynosi 50,00zł.

LicytacjeWszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Damian Milński

Realizcja