Zadzwoń: +48 71 711 15 16

Kontakt

ul. Mostowa 4

55-100 Trzebnica

tel.: 71 711 15 16

kom.: 690 999 809

e-mail: trzebnica@komornikdm.pl

e-mail: trzebnica.milinski@komornik.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek 730-1600
wtorek 700-1500
środa  700-1500
czwartek 700-1500
 piątek  700-1430

Przyjęcia stron we wtorek: 0800-1400

Numer rachunku bankowego kancelarii :

               ING Bank Śląski S.A.              

91-1050-1575-1000-0092-4357-6635.

W tytule przelewu prosimy podać sygnaturę

sprawy lub dane osoby, na którą

dokonywana jest wpłata.

22 Styczeń 2014

Przydatne informacje

W celu wszczęcia egzekucji konieczne jest złożenie komornikowi tytułu wykonawczego w oryginale wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji ( który można pobrać z naszej strony). Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Rodzaje tytułów egzekucyjnych są wymienione w art. 777 kodeksu postępowania cywilnego. We wniosku należy wskazać wszelkie potrzebne informacje dotyczące dłużnika takie jak np. jego numer PESEL, NIP, REGON, inne dane osobowe mające na celu jego identyfikację a także informacje, jakie posiada wierzyciel co do majątku dłużnika -- miejsca pracy, rachunków bankowych, pojazdów, wartościowych ruchomości, nieruchomości. Wniosek egzekucyjny należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem. Jeżeli dłużnik jest spoza zasięgu terytorialnego, do wniosku należy dołączyć podpisane oświadczenie o wyborze komornika na podstawie art. 8.5 uoksie.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie jest uzależnione od opłaty.
Jednak w przypadku, kiedy komornik ma dokonać czynności egzekucyjnych poza swoją siedzibą, należy uiścić zaliczkę na przejazd komornika. Koszty przejazdu są ustalane na podstawie odległości od siedziby komornika do miejsca czynności egzekucyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych - tj. 0,8358zł. za każdy kilometr.

Ponadto komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych na koszty korespondencji. Koszty doręczenia korespondencji ustalane są na podstawie obowiązujących opłat określonych przez Pocztę Polską.

Informacje niezbędne do prowadzenia egzekucji można uzyskać odpłatnie od organów administracji państwowej i samorządowej. Wysokość opłaty za udzielenie żądanych informacji jest określana na drodze rozporządzenia wydanego przez właściwego ministra lub przez właściwe organy.
Obecne stawki kształtują się w sposób następujący:

 • informacja z ZUS (ustalenie miejsca pracy dłużnika) 34,48 zł
 • informacja z Urzędu Skarbowego (informacje co do rachunków bankowych, miejsca pracy, danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej 45,00 zł. (jeżeli U.S. udzieli odpowiedzi w formie papierowej), natomiast 35,00zł. jeżeli udzieli odpowiedzi za pośrednictwem platformy e-Puap.
 • informacja z Centralnego Rejestru Zastawów czy dłużnik jest zastawcą 20 zł.
 • ewentualnie za odpis z rejestru zastawów 15 zł.
 • informacja z właściwego Wydziału Geodezji i Kartografii (nieruchomości) 25,00zł.
 • złożenie wniosku o wpis do księgo wieczystej (KW) – 60zł.
 • złożenie wniosku o wykreślenie z księgi wieczystej – 30zł.
 • złożenie wniosku o wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej – 30zł.
 • ustalenie nieruchomości dłużnika w Centralnej Bazie Ksiąg wieczystych - 20zł.
 • Ognivo - 13,33zł.
 • Od dnia 01-07-2018r. koszt korespondencji wg stawki Poczty Polskiej S.A. za 1 list wynosi 5,45zł.


Zgodnie z art.53a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji opłatę stałą w wysokości 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego komornik pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika w trybie art.7971 kpc.


Wszczęcie postępowania zabezpieczającego uzależnione jest od uiszczenia przez wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 2% wartości roszczenia, nie mniej jednak niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie więcej niż pięciokrotność tego wynagrodzenia. Na wartość roszczenia składają się należność główna oraz odsetki.

Skargi na czynność egzekucyjną wykonaną przez organ egzekucyjny składa się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania/siedziby dłużnika za pośrednictwem komornika sądowego.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Damian Milński

Realizcja