Zadzwoń: +48 71 711 15 16

Kontakt

ul. Mostowa 4

55-100 Trzebnica

tel.: 71 711 15 16

kom.: 690 999 809

e-mail: trzebnica@komornikdm.pl

e-mail: trzebnica.milinski@komornik.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek 730-1600
wtorek 700-1500
środa  700-1500
czwartek 700-1500
 piątek  700-1430

Przyjęcia stron we wtorek: 0800-1400

Numer rachunku bankowego kancelarii :

               ING Bank Śląski S.A.              

91-1050-1575-1000-0092-4357-6635.

W tytule przelewu prosimy podać sygnaturę

sprawy lub dane osoby, na którą

dokonywana jest wpłata.

12 Październik 2017

Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Damian Miliński

Kancelaria Komornicza ul. Mostowa 4, 55-100 Trzebnica

tel. 71 7111516

e-mail: trzebnica@komornikdm.pl www.komornikdm.pl

bank: ING Bank Śląski SA

nr konta: 91 10501575 1000 0092 4357 6635

DM Km 59/17

 

Trzebnica, dnia 07-09-2017

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Trzebnicy Damian Miliński

ul. Mostowa 4

Trzebnica

55-100 Trzebnica

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1W/00049185/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Damian Miliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-10-2017r. o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy mającego siedzibę przy ul. Parkowa 4 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej Lokal mieszkalny, 2 poziomowy, składający się z 3 pokoji, pokój z kuchnią - 1, przedpokój -2, łazienka - 1, WC - 1 lokal nznajduje się na 4 piętrze o pow. 103,61 m2

należącej do dłużnika: Ewa Łukaszun

położonej: 55-120 Oborniki Śląskie, Fredry 65/14,

dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1W/00049185/5

Suma oszacowania wynosi 348.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 261.000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34.800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA 91 10501575 1000 0092 4357 6635

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

   

Komornik Sądowy

Damian Miliński

LicytacjeWszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Damian Milński

Realizcja