Zadzwoń: +48 71 711 15 16

Kontakt

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Kancelaria komornicza nr II

Damian Miliński

ul. Mostowa 4

55-100 Trzebnica

 

tel.: 71 711 15 16

kom.: 690 999 809

 

e-mail: trzebnica@komornikdm.pl

e-mail: trzebnica.milinski@komornik.pl

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek 730 - 1600
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1500
 piątek 700 - 1430

Przyjęcia stron we wtorek: 0800-1400

 

Numer rachunku bankowego kancelarii :

        Bank BGŻ BNP Paribas S.A.              

23-1600-1462-1827-8881-0000-0003.

W tytule przelewu prosimy podać sygnaturę

sprawy lub dane osoby, na którą

dokonywana jest wpłata.

27 Luty 2020

OBWIESZCZENIE O TERMINIE I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - (dom w Szymanowie) - ODWOŁANA NA WNIOSEK WIERZYCIELA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy
Damian Miliński Zastępca Dariusz Cupał
Kancelaria Komornicza nr II
55-100 Trzebnica ul. Mostowa 4
tel. 71 7111516 
e-mail: trzebnica@komornikdm.pl     www.komornikdm.pl
bank: Bank BGŻ BNP Paribas SA
nr konta: 23 16001462 1827 8881 0000 0003
DM Km 4311/17
  

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WR1W/00017468/0
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Damian Miliński Zastępca Dariusz Cupał na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-02-2020r. o godz.09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy mającego siedzibę przy ul. Parkowa 4 w sali nr 6,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej 
 
Nieruchomość gruntowa, Nr działki: 76/4
Identyfikator działki: 022004_2.0014.76/4
Obręb ewidencyjny: 0014, Szymanów

Położenie: Dolnośląskie, trzebnicki, Wisznia Mała, Szymanów, ul. Ogrodnicza 46
Sposób korzystania: B - tereny mieszkaniowe. Obszar całej nieruchomości: 0,1250 ha w tym RII o pow. 0,0372 ha, RIIIa o pow. 0,0504ha, B o pow. 0,0374 
należącej  do dłużnika: SEBASTIAN STOGA

położonej: 51-180 Szymanów, ul. Ogrodnicza 46,
  dla której  Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WR1W/00017468/0

Suma oszacowania wynosi 541.221,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    405.915,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54.122,10zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
 
Bank BGŻ BNP Paribas SA 23 1600 1462 1827 8881 0000 0003
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 18 luty 2020r. wolno oglądać nieruchomość od godz.10:00  do godz.10:15 oraz przeglądać w  kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

Komornik Sądowy
Damian Miliński
w zastępstwie
Komornik Sądowy
Dariusz Cupał

LicytacjeWszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Damian Milński

Realizcja