Zadzwoń: +48 71 711 15 16

Kontakt

ul. Mostowa 4

55-100 Trzebnica

tel.: 71 711 15 16

kom.: 690 999 809

e-mail: trzebnica@komornikdm.pl

e-mail: trzebnica.milinski@komornik.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek 730-1600
wtorek 700-1500
środa  700-1500
czwartek 700-1500
 piątek  700-1430

Przyjęcia stron we wtorek: 0800-1400

Numer rachunku bankowego kancelarii :

               ING Bank Śląski S.A.              

91-1050-1575-1000-0092-4357-6635.

W tytule przelewu prosimy podać sygnaturę

sprawy lub dane osoby, na którą

dokonywana jest wpłata.

22 Styczeń 2019

Obwieszczenie o II licytacji nieruchomości (1/2 domu) w Czachowie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy
Damian Miliński Zastępca Dariusz Cupał
Kancelaria Komornicza  ul. Mostowa 4, 55-100 Trzebnica
tel. 71 7111516 
e-mail: trzebnica@komornikdm.pl     www.komornikdm.pl
bank: ING Bank Śląski SA
nr konta: 91-1050-1575-1000-0092-4357-6635
DM Km 1573/12

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WR1W/00021432/0
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Damian Miliński - Zastępca Dariusz Cupał na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-01-2019r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy I Wydział Cywilny 55-100 Trzebnica, ul. Parkowa 4w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego (1/2 domu) położonego w woj. Dolnośląskim, pow. trzebnickim, gm. Zawonia, wieś Czachowo. Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju i przynalezności, pow. lokalu wynosi 72 m2 wg zapisu księgi wieczystej. 
położonego:
55-106 Czachowo, Czachowo 5B,
dla którego Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WR1W/00021432/0

Suma oszacowania wynosi 160.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi  106.666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA 91 1050 1575 1000 0092 4357 6635

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 15-01-2019r, wolno oglądać nieruchomość od godz. 10:00  do godz. 10:15 oraz przeglądać w     kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
Komornik Sądowy
Damian Miliński
w zastępstwie
Komornik Sądowy
Dariusz Cupał

LicytacjeWszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Damian Milński

Realizcja